Author(s): S.D. Mankar, Nikita Bhanage, Pooja Salunke, Pratiksha Thorve

Email(s): karwapawan99@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4385.2021.00021

Address: S.D. Mankar, Nikita Bhanage, Pooja Salunke, Pratiksha Thorve
Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar, Maharashtra.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 3,     Year - 2021


Cite this article:
S.D. Mankar, Nikita Bhanage, Pooja Salunke, Pratiksha Thorve. Present Circumstances in Nutraceuticals: A Review. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2021; 13(3):126-0. doi: 10.52711/0975-4385.2021.00021
Recomonded Articles:

Author(s): Punita R. Maurya, Swati R. Dhande, Yadunath M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Baviskar H. P., Dhake G. T., Kasai M. A., Chaudhari N. B., Deshmukh T. A.

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00024.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhavna Patel, Gopi Patel, Samir Shah, Shraddha Parmar

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00046.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, MR Chandira, KP Sampath Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Mohan Raj*, Shahid Mohammed, Vinoth Kumar S, Santhosh Kumar C, Subal Debnath

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K Mekala, R Radha

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00035.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikhat F, D Satyanarayana, Subhramanyam EVS

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K Amutha , D Victor Arokia Doss

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Kavitha PG, M Umadevi

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00009.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Mamta Tiwari, Pushpraj S. Gupta, Nisha Sharma

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00014.6         Access: Open Access Read More

Author(s): V. Krishna Murthy Naik, K. Sudhakar Babu, J. Latha, Beulah Kolluru

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00013.4         Access: Open Access Read More

Author(s): S. C. Verma, R. Rani, E. Vashishth, K. Basu, P. Pant, M. M. Padhi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Obidoa, Onyechi, Joshua, Parker Elijah, Egemole, John C., Ikeyi Adachukwu

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): SN Raju, D Sathis Kumar, Otilia Banji, David Banji, P Yogeswaran, D Narender Prasad , A Harani

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vengal Rao Pachava, Praveen Thaggikuppe Krishnamurthy, S.P. Dahapal, Pavan Kumar Chinthamaneni

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00016.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Sunil H. Ganatra, Archana M. Ramteke

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nayana Devidas Patil

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags