Author(s): Chordiya SV, Pimprikar RB, Yeshwante SB, Tanvir Shaikh, Patil PN, Kale MK, Firke BM

Email(s): Pimprirb@rediffmail.com

DOI: Not Available

Address: Chordiya SV1*, Pimprikar RB2, Yeshwante SB2, Tanvir Shaikh2, Patil PN3, Kale MK4 and Firke BM4
1V.M. College of Pharmacy, Salem (T.N.) 2Gangamai College of Pharmacy, Nagaon, Dhule
3Science College, Nagaon, Dhule (M.S.)
4KYDSCT,s College of Pharmacy, Sakegaon, Jalgaon (M.S.)
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 1,      Issue - 3,     Year - 2009


Cite this article:
Chordiya SV, Pimprikar RB, Yeshwante SB, Tanvir Shaikh, Patil PN, Kale MK, Firke BM. Anthelmintic Activity of Hiptage benghalensis (L) Kurz Leaves . Research J. Pharmacognosy and Phytochemistry 2009; 1(3): 234-235.
Recomonded Articles:

Author(s): Pritesh Shah, Swati Dhande, Yadunath Joshi, Vilasrao Kadam.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Punita R. Maurya, Swati R. Dhande, Yadunath M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Gomathi B , Anuradha R

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K Amutha , D Victor Arokia Doss

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shantha Sheela Nagarajan, Muthusamy Periyanna, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00036.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Lenkalapally Matsyagiri, Kommu Sudhakar, Takkadpelliwar Santoshi, Masna Nagarjuna , N. L. Gowrishankar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi Dubey, Saba Shaikh, Swati Dhande, Y. M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Raje VN, Yadav AV, Shelar PA

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Swathi Sree Karumuri, Venkata Naveen Kasagana.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhanya Rajan, J. Suresh, N. Paramakrishnan, A. Sri Vasavi Reddy, M Nayeem

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Gharge Varsha G., Shelar Pournima A., Ghadge Dhairysheel M., Patil Anup A., Bhandwalkar Omkar S., Yadav Adhikrao V.

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00016.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Syed Safiullah Ghori, Mohib Khan, Mohammed Shamim Qureshi

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00003.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Veeresh P Veerapur, Pramod P Desai, S Vijayakumar

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00046.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Jain A., Dubey S., Sahu J., Gupta A., Tyagi A.K, Kaushik A.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nitin Kumar, Satyendra Singh, Manvi , Rajiv Gupta

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags