Author(s): Rekha Rajendran, N Saleem Basha, S Ruby

Email(s): rekhacognosy@rediffmail.com

DOI: Not Available

Address: Rekha Rajendran*, N Saleem Basha and S Ruby
Mohamed Sathak A. J. College of Pharmacy, Medavakkam, Chennai - 600 119, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 1,      Issue - 1,     Year - 2009


Cite this article:
Rekha Rajendran, N Saleem Basha ,S Ruby. Evaluation of In Vitro Antioxidant Activity of stem-bark and stem-wood of Premna serratifolia Lin., (Verbenaceae). Research J. Pharmacognosy and Phytochemistry 2009; 1(1):11-14.
Recomonded Articles:

Author(s): AV Bhosale, MM Abhyankar, SJ Pawar, Khan Shoeb, Naresh Patil

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Baviskar H. P., Dhake G. T., Kasai M. A., Chaudhari N. B., Deshmukh T. A.

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00024.3         Access: Open Access Read More

Author(s): U. S. Jijith, C. R. Sudhakaran Nair, K. C. Ajithkumar, K. Pramod

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00017.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Nishendu P. Nadpara, Jagruti P. Vaghela, Parula B. Patel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, MR Chandira, KP Sampath Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vidula Salvi, Yadunath Joshi, Swati Dhande , Vilasrao Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S C Baviya, R Radha, N Jayshree

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00038.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Soosamma John, Madhavi T., Bincy Raj, Jincy Shaji, Vinutha

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K Mekala, R Radha

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00035.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikhat F, D Satyanarayana, Subhramanyam EVS

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Satish Kumar B.N., Gobinda Mohan Behera, Malay Baidya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Umesh Annappan, Vijaya Bharathi Rajkishore, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00034.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Vrunda Zalavadiya, Vipul Shah, Devdas Santani, Kanchan Kumari, Surabhi Binawara, Bhumi Raval

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nachiket S Dighe, Shashikant R Pattan, Sunil A. Nirmal , Vipul.V. Dhasade, Shruti G Dake, Madhuri U Shelar, Mangesh B Hole, Vinayak Gaware

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A.K Meena, Jaspreet Nain, Nitika Garg, M.M Rao

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Harsha V. Talele, Shalini B. Rathod, Sachin S. Pawar, Amol K. Raut , Arvind R. Umarkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Thiyagarajan Varudharaj, Muthusamy Periyannan, Jayshree Narayanan, Vijaya Bharathi Rajkishore

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00011.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Langonjam Rajeep Singh, Okram Mukherjee Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash B. Thalkari, Pawan N. Karwa, Rahul. M. Sagde, Priyanka. S. Chopane, Krushna. K. Zhambare

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00022.0         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags