CURRENT ISSUE:
Current Issue

Volume -  12        |       Issue -  1
Online since  Monday, Feb 24, 2020
Accessed  1196   times.

 Download Cover Image

ORIGINAL ARTICLES
Authors:   N. S. Bembde, P. V. Meshram, M. K. Patil, Junaid Shaikh
DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00001.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   123  (html)       Private Access
Authors:   G. Vaishnavi, M. Durga Srinivasa Rao, P. Venkatesh, D. Hepcykalarani, R. Prema
DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00010.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   135  (html)       Private Access
Authors:   Parag Sukare, Rupa Bhattacharya
DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00011.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   95  (html)       Private Access
Authors:   Gemechu Bekana Fufa
DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00002.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   134  (html)       Private Access
Authors:   Bhanwarlal Osari, Bhashkar Sahu, Prof. N.P. Sharma
DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00003.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   105  (html)       Private Access
Authors:   A.Manivannan, K. K. Kumar, S. Varanavasiappan, S. Manimegalai, K. Poornima, B. C. Devrajan, D. Sudhakar, V. Balasubramani
DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00004.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   87  (html)       Private Access
Authors:   Mr Avinash B. Thalkari, Mr. Pawan N. Karwa, Krushna. K. Zambare, Mr Vivek. M. Thorat; Ms. Pallavi. S. Shinde
DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00005.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   101  (html)       Private Access
Authors:   Mr. Avinash B. Thalkari, Mr. Pawan N. Karwa, Ms. Pallavi S. Shinde, Chandrakant S. Gawli, Priyanka S. Chopane
DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00006.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   73  (html)       Private Access
Authors:   Savita S. Mali, Rekha L. Dhumal, Vijay D. Havaldar, Snehal S. Shinde, Nilam Y. Jadhav, Bhagyashri S. Gaikwad
DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00007.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   122  (html)       Private Access
Authors:   Dhanya Rajan, Jisna. K, Anas Hamza, Fathimathul Rishana
DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00008.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   100  (html)       Private Access
Authors:   Afroz Patan, Saranya, Vignesh, Bharathi, Vikram, Yuvaraj, Vijey Aanandhi
DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00009.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   102  (html)       Private Access


Visitor's No. :   216006